fbpx

Aselec

Registro de la jornada laboral
08 May 2019

Registre de la jornada laboral: tot el que has de saber

El Reial Decret 8/2019 entra en vigor el 12 de maig i moltes empreses encara no estan preparades per a complir amb tot el que implica. Aquesta normativa, creada per a lluitar contra la precarietat laboral en la jornada de treball, obliga a portar un registre de la jornada laboral de totes les persones que treballen en l’empresa i a emmagatzemar les dades durant quatre anys. Des d’Aselec, informem les nostres empreses associades de la nova normativa.

Registre de la jornada laboral obligatori

Les empreses que tinguen en les seues plantilles personal contractat a temps parcial tenen l’obligació de registrar la jornada diària d’aquests empleats, dia a dia i totalitzada mensualment. Ha de registrar-se un resum de totes les hores realitzades cada mes, tant les hores ordinàries com les complementàries, i entregar-se al treballador juntament amb el rebut de salaris, a més d’informar la Representació Legal dels Treballadors en cas d’haver-hi hores extraordinàries.

Per a les persones que treballen en règim de temps complet també existeixen certes particularitats. Serà necessari portar el registre de la jornada laboral diària, totalitzant mensualment els comunicats diaris i entregant una còpia resum a la persona treballadora. Les hores extra hauran de registrar-se diàriament i notificar-se a la RLT mensualment.

Aquest registre de la jornada laboral, obligatori a partir del 12 de maig, implica l’obligació de registrar la jornada del personal a temps complet, independentment de si es realitzen hores extra o no, la qual cosa amplia els supòsits articulats en la normativa anterior, que únicament marcava l’obligació de registre si es treballaven hores extra.

El registre de la jornada laboral ha d’incloure diàriament l’horari concret d’inici i fi de la jornada de treball de cada persona, siga un horari fix o flexible. La normativa no especifica els mètodes que les empreses han de seguir per a aquest registre.

Les dades han d’estar a la disposició de qualsevol persona que treballe en l’empresa i les sol·licite, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. El Ministeri de Treball preveu establir especialitats en les obligacions del registre de jornada per a determinats sectors, treballadors i categories professionals que, per les seues particularitats, el requerisquen.

Qualsevol infracció de les obligacions especificades en aquesta llei es considerarà una infracció greu, i les sancions podrien superar els 6.000 euros per a les empreses.

Per a més informació, aquesta pàgina de la CEOE mostra unes notes bàsiques sobre el registre de la jornada laboral que poden ser d’utilitat.

FENIEFIECOV Colaboradores ASELEC Fenie Energía Generalitat Diputació de València IVACE U.E.