fbpx

NOTA LEGAL

A fi de donar compliment al que es disposa en la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, la mercantil ASELEC, posa a la seua disposició la informació següent:

Denominació Social: Associació d’Empreses d’Instal·lacions Elèctriques, Telecomunicacions i Energies Renovables de València
Domicili social: Avinguda de Blasco Ibáñez, 127

46022 – Valencia
CIF: G46149613
Tél: 96 371 97 61
Fax: 96 371 98 04
e-mail: aselec@femeval.es
Datos Registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 382, folio 125, hoja 3992, inscripción 1ª, sección 3ª.

CONDICIONS D’ACCÉS AL PORTAL

L’accés al portal aselec.es comporta l’acceptació de les presents condicions generals, per això, recomanem a tots els usuaris del portal que amb caràcter previ a l’inici de la navegació en aquest lligen les presents condicions per les quals es regeix el lloc web aselec.es, i que en cas de dubte, es posen en contacte amb aselec@femeval.es perquè els puguen assessorar en qualsevol de les clàusules que componen el present website.
Informem igualment que el portal d’ASELEC és de caràcter gratuït, tot i que per a la prestació de determinats serveis hi ha la possibilitat que s’hi exigisca la prèvia subscripció o registre.

ÚS DE LA PÀGINA

L’usuari es compromet per les presents condicions generals a utilitzar el portal conforme a la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums generalment acceptats, tot abstenint-se d’operar en la pàgina amb finalitats lesives o atemptatòries contra la imatge d’ASELEC en el mercat o que puguen perjudicar-ne la imatge.
Igualment, l’usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol tipus d’acte que puga danyar o impedir el normal funcionament del portal, els serveis oferits, equips informàtics, arxius, bases de dades de titularitat ASELEC o dels seus titulars legítims, continguts o emmagatzemats en qualsevol de les diferents seccions que componen el present lloc web aselec.es.

LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

ASELEC no es fa responsable en cap cas, i sense excepció, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguen produir-se a l’usuari pel funcionament del portal, fins al límit fixat per la llei. Així mateix, no es fa responsable pels danys que puguen ocasionar-se a l’usuari com a conseqüència del redireccionament des de la pàgina web aselec.es. L’usuari respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa produïts com a conseqüència directament o indirecta de l’incompliment de les condicions generals contingudes en el present avís legal, així com de les particulars que si escau complementen o desenvolupen les presents condicions generals.

ASELEC es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís els continguts de la pàgina, així com la configuració del portal, i es podrà limitar, suspendre o impedir l’accés de manera total o parcial a la seua absoluta discrecionalitat.

Així mateix, no es responsabilitza de qualsevol mal o perjudici que es puga ocasionar als usuaris produït per l’accés al portal en l’equip informàtic o els programes seus, pel fet que no pot garantir que es troben lliures de virus, en els seus fitxers, sistemes, etc.

COMUNICACIONS COMERCIALS

ASELEC és contrària al SPAM i així en compliment del que es disposa en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, no enviarà comunicacions comercials no desitjades als usuaris que puguen cedir les seues dades a aquesta i amb els quals no haja existit relació comercial prèvia, tret que l’usuari ho autoritze expressament.

ASELEC reconeix la gran importància que té per als seus clients la privacitat de la informació personal facilitada pels seus usuaris, de manera que si qualsevol usuari rebera via correu-e una qualsevol comunicació comercial sense haver sigut sol·licitada, preguem que es posen en contacte amb nosaltres en les següents direccions, amb la finalitat d’evitar que es torne a repetir eixa situació:ASELEC Avinguda de Blasco Ibañez, 127 46022 – Valencia aselec@femeval.es

HIPERENLLAÇOS

ASELEC ASELEC és especialment sensible a possibles enllaços que puguen produir-se des de pàgines web de tercers a la seua pàgina web (aselec.es).
Els usuaris, tant persones físiques o jurídiques, que pretenguen realitzar o realitzen un hiperenllaç des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a la pàgina del portal d’ASELEC hauran de sotmetre’s a les següents condicions sobre enllaços en la web:

  • Sol·licitar autorització expressa, motivada i per escrit a:
    ASELEC
    Avinguda de Blasco Ibañez, 127
    46022 Valencia o bé a l’Adreça web aselec@femeval.es ssense que en cap cas la no contestació a la petició siga considerada com una autorització presumpta per a crear el link. Igualment ASELEC podrà denegar la petició a la seua absoluta discrecionalitat, sense necessitat de motivar-ne la no acceptació.
  • En el cas que ASELEC autoritze la possibilitat de crear un enllaç des de la pàgina web de tercers, es realitzara sempre a la Home principal (enllaç simple) i mai a alguna de les seccions específiques que componen el portal (enllaç profund).
  • No podran fer-se, juntament amb el link, manifestacions falses, inexactes o incorrectes, que puguen induir a error sobre els continguts del portal, o que siguen contràries a la llei, la moral, l’ordre públic o el costum generalment acceptat, i puguen danyar la imatge en el mercat virtual d’ASELEC els seus clients o qualsevol tercer que tinga relació amb l’entitat.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, imatges, fotografies, dissenys, logotips, etiquetes, són propietat d’ASELEC o dels seus legítims titulars, i n’hi ha autorització expressa per a la utilització en el homepage del portal.

Tots els textos, fotografies, gràfics, vídeos o suports són propietat d’ASELEC o dels seus proveïdors de continguts, no podent ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’usuari o de tercers sense l’expressa autorització per part dels titulars d’aquests continguts.

Qualsevol usuari que desitge utilitzar qualsevol gràfic, imatge, fotografia, marca o etiquetes haurà de sol·licitar autorització expressa i per escrit a ASELEC, sense que la falta de resposta puga ser considerada com una autorització presumpta.

Les marques o els logos que apareixen en el portal són titularitat d’ASELEC i estan degudament registrats o en procés de registre, en queda prohibida la reproducció o ús sense l’autorització prèvia i per escrit d’ASELEC.

L’ús o l’accés a la pàgina no atribueix cap dret a l’usuari sobre els signes distintius mostrats en el homepage.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les condicions generals exposades en el corresponent avís legal es regiran per la legislació i la jurisdicció espanyoles, i seran competents per a la resolució de qualsevol conflicte que poguera derivar-se de les presents condicions els Jutjats i Tribunals de València.

FENIE FIECOV Colaboradores ASELEC Fenie Energía Generalitat Diputació de València IVACE U.E. Fundación Fenie Energía