Aselec

logo_aselec-1
18 Mar 2020

CORONAVIRUS: REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L’ESTAT D’ALARMA

Estimats/ades Associats/ades:

Davant la declaració de l’estat d’alarma a Espanya decretat pel Govern, els remetem l’enllaç al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, alhora que DESTAQUEM AQUELLS PUNTS que considerem del seu MAJOR INTERÉS:

 • 2. Àmbit territorial. Tot el territori nacional
 • 3. Durada de l’estat d’alarma. 15 dies
 • 7. Limitació de la llibertat de circulació de les persones. Durant la vigència de l’estat d’alarma les persones únicament podran circular per les vies públiques per a la realització de les següents activitats:
 1. c) Desplaçament de les persones al seu lloc de treball per a efectuar la seua prestació laboral, professional o empresarial.
 • 10. Mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial, hostaleria i restauració i altres.
  • Se suspén l’obertura al públic dels locals i establiments minoristes a excepció dels establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, mèdics, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.
  • Queda suspesa la possibilitat de consum en els propis establiments.
  • S’evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguen la distància de seguretat d’almenys un metre a fi d’evitar contagis.
  • Se suspén l’obertura al públic dels locals i establiments en els quals es desenvolupen espectacles públics, les activitats esportives i d’oci indicats en l’annex del RD.
  • Se suspenen les activitats d’hostaleria i restauració, podent prestar-se exclusivament serveis d’entrega a domicili.
 • 13. Mesures per a l’assegurament del subministrament de béns i serveis necessaris per a la protecció de la salut pública.

El Ministeri de Sanitat podrà:

  • Impartir les ordres necessàries per a assegurar l’abastiment del mercat i el funcionament dels serveis dels centres de producció afectats pel desabastiment de productes necessaris per a la protecció de la salut pública.
  • Intervenir i ocupar transitòriament indústries, fàbriques, tallers, explotacions o locals de qualsevol naturalesa, inclosos els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada, així com aquells que desenvolupen la seua activitat en el sector farmacèutic.
  • Practicar requises temporals de qualsevol tipus de béns i imposar prestacions personals obligatòries en aquells casos en què siga necessari per a l’adequada protecció de la salut pública, en el context d’aquesta crisi sanitària.
 • 14. Mesures en matèria de transports. Mesures aplicables al transport interior.

                Transport de viatgers:

  • Serveis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris, aeri i marítim que no estan sotmesos a contracte públic o a obligacions de servei públic (OSP): els operadors de transport reduiran l’oferta total d’operacions en, almenys, un 50%.
  • Els serveis de transport públic de viatgers per carretera, aeri i marítim de competència estatal que estan sotmesos a contracte públic o OSP reduiran la seua oferta total d’operacions en, almenys, els percentatges següents:
   • Serveis ferroviaris de mitjana distància: 50%.
   • Serveis ferroviaris de mitjana distància-AVANT: 50%.
   • Serveis regulars de transport de viatgers per carretera: 50%.
   • Serveis de transport aeri sotmesos a OSP: 50%.
   • Serveis de transport marítim sotmesos a contracte de navegació: 50%.
  • Els serveis ferroviaris de rodalia mantindran la seua oferta de serveis.
  • Els serveis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris i marítim de competència autonòmica o local que estan sotmesos a contracte públic o OSP, o siguen de titularitat pública, mantindran la seua oferta de transport.
  • Els operadors de servei de transport de viatgers queden obligats a realitzar una neteja diària dels vehicles de transport, d’acord amb les recomanacions que establisca el Ministeri de Sanitat.
  • Els sistemes de venda de bitllets en línia hauran d’incloure durant el procés de venda de bitllets un missatge prou visible en el qual es desaconselle viatjar excepte per raons inajornables.
  • Els operadors de transport duran a terme els ajusts necessaris per a complir amb els percentatges establits de la manera més homogènia possible entre els distints serveis que presten. Si per raons tècniques o operatives no resulta viable l’aplicació directa dels percentatges establits des del primer dia, s’haurà de dur a terme l’ajust més ràpid possible dels serveis, que no podrà durar més de cinc dies.

                Transport de mercaderies:

  • Per Resolució del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana s’establiran les condicions necessàries per a facilitar el transport de mercaderies en tot el territori nacional, a fi de garantir l’abastiment.
 • 15. Mesures per a garantir l’abastiment alimentari.

Les autoritats competents adoptaran les mesures necessàries per a garantir:

  • L’abastiment alimentari als llocs de consum i el funcionament dels serveis dels centres de producció, permetent la distribució d’aliments des de l’origen fins als establiments comercials de venda al consumidor, incloent magatzems, centres logístics i mercats de destinacions.
  • Quan siga necessari, l’establiment de corredors sanitaris per a permetre l’entrada i eixida de persones, matèries primeres i productes elaborats amb destinació o procedents d’establiments en els quals es produïsquen aliments, incloses les granges, llotges, fàbriques de pinsos per a l’alimentació animal i els escorxadors.
  • Les autoritats competents podran acordar la intervenció d’empreses o serveis, així com la mobilització de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i de les Forces Armades a fi d’assegurar el bon funcionament del que es disposa en aquest article.
 • 16. Trànsit duaner.

Les autoritats competents:

  • Adoptaran les mesures necessàries per a garantir el trànsit duaner dels punts d’entrada o punts d’inspecció fronterera ubicats en ports i aeroports.
  • S’atendrà de manera prioritària els productes que siguen de primera necessitat.
 • 17. Garantia de subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas natural.

Les autoritats competents podran adoptar les mesures necessàries per a garantir el seu subministrament.

 • 18. Operadors crítics de serveis essencials.
  • Els operadors crítics de serveis essencials prevists en la Llei 8/2011, de 28 d’abril, per la qual s’estableixen les mesures per a la protecció d’infraestructures crítiques, adoptaran les mesures necessàries per a assegurar la prestació dels serveis essencials que els són propis.
  • Aquesta exigència serà igualment adoptada per aquelles empreses i proveïdors que, no tenint la consideració de crítics, són essencials per a assegurar l’abastiment de la població i els propis serveis essencials.
   • Disposició addicional segona. Suspensió de terminis processals.
  • Se suspenen termes i se suspenen i interrompen els terminis previstos en les lleis processals per a tots els òrgans jurisdiccionals. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perda vigència el present reial decreto o, en el seu cas, les seues pròrrogues.
  • No serà aplicable, entre altres, al supòsit següent:
  • Se suspenen termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de tot el sector públic definit en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú amb les Administracions Públiques. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perda vigència el present reial decreto o, en el seu cas, les seues pròrrogues.
   • Disposició addicional quarta. Suspensió de terminis de prescripció i caducitat.
  • Els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets quedaran suspesos durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, si és el cas, de les pròrrogues que s’adoptaren.
   • Disposició addicional primera. Ratificació de les mesures adoptades per les autoritats competents de les Administracions Públiques.
  • Queden ratificades totes les disposicions i mesures adoptades prèviament per les autoritats competents de les comunitats autònomes i de les entitats locals en ocasió del coronavirus COVID-19, que continuaran vigents i produiran els efectes previstos en elles, sempre que resulten compatibles amb aquest reial decret.
   • Disposició addicional tercera. Entrada en vigor.
  • En el moment de la seua publicació en el BOE (dissabte, 14 de març de 2020).

 

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES SECTOR METALMECÀNIC

Sobre les activitats específiques del nostre sector, no estan incloses en la suspensió d’obertura i, per tant, estan habilitades per a desenvolupar la seua activitat empresarial totes les activitats de la indústria, els serveis i el comerç majorista del metall.

Respecte al comerç minorista, podran desenvolupar la seua activitat els establiments d’òptica i productes ortopèdics, combustible per a l’automoció i equips tecnològics i de telecomunicacions.

Si una empresa desenvolupa diverses activitats, només podrà dur a terme aquella activitat permesa pel RD. No obstant això, davant qualsevol dubte, li preguem que es pose en contacte amb la Secretaria Tècnica de la seua associació.

En el cas que la seua empresa es vera obligada a suspendre l’activitat o prendre alguna mesura laboral addicional, estem a l’espera d’una normativa de possibles ERTE ajustada a l’excepcionalitat del moment que podria ser aprovada pel Consell de Ministres dimarts que ve, 17 de març.

 

ACTIVITAT ASELEC / FEMEVAL

La federació continuarà prestant els seus serveis en el seu horari habitual de 8:00 h a 14:15 h i de 15:45 h a 18:30 h de dilluns a dijous, i de 8:00 h a 14:15 h els divendres, segons el calendari establit per al 2020.

Com a mesura preventiva, queden prohibides, en règim de suspensió mentre dure l’estat d’alarma, totes les reunions col·lectives amb persones externes. Per tant, no es podran celebrar de manera presencial ni reunions d’òrgans de govern, ni jornades, ni presentacions ni cap tipus d’activitat col·lectiva.

Per a visites individuals, es mantindran tant la distància de seguretat com la resta de MESURES PREVENTIVES I PROFILÀCTIQUES recomanades pel Ministeri de Sanitat, l’Organització Mundial de la Salut i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Donada la limitació de llibertat de circulació de les persones, els preguem que realitzen totes les consultes via telefònica o telemàtica.

Confiem que tota la informació que li podem facilitar siga de la seua utilitat, i ens posem a la seua completa disposició per a aclarir qualsevol dubte que li puga sorgir sobre aquest tema.

FENIEFIECOV Colaboradores ASELEC Fenie Energía Generalitat Diputació de València IVACE U.E.