fbpx

Aselec

27 May 2021

Llei 7/2021 de Canvi Climàtic i Transició Energètica: finalitat i novetats

El Govern d’Espanya va publicar el passat 21 de maig la Llei Llei 7/2021 de Canvi Climàtic i Transició Energètica: finalitat i novetats en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En aquesta entrada de blog desgranarem els seus principals punts, finalitat i novetats.

Finalitat i objectius d’aquesta nova llei

L’objectiu de la llei és assegurar el compliment dels objectius de l’acord de París. D’aquesta manera serà possible facilitar la descarbonització de l’economia espanyola. Així, es garantirà l’ús racional i solidari dels recursos. A més, la llei marca una sèrie d’objectius que complir abans de 2030 respecte a les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, la penetració d’energies renovables en el consum d’energia final i respecte a la millora de l’eficiència energètica.

Per al seu compliment s’aprovaran via Reial decret, Plans Nacionals Integrats d’Energia i Clima. Seran l’eina per a la planificació estratègica nacional i inclouran diferents objectius respecte a les energies renovables i d’eficiència energètica.

Energies renovables i eficiència energètica

Presentem les principals novetats aportades per la llei respecte a la generació elèctrica en domini públic hidràulic i eficiència energètica i rehabilitació d’edificis.

Generació elèctrica en domini públic hidràulic

Aquestes noves concessions tindran com a prioritat el suport a la integració de tecnologies renovables en el sistema elèctric. Així, es promourà de formar particular les centrals hidroelèctriques reversibles. A més, es promourà l’aprofitament per a la generació elèctrica dels fluents dels sistemes de abastiment i sanejament urbans, per a usos propis del cicle urbà de l’aigua.

Eficiència energètica i rehabilitació d’edificis

El govern promourà i facilitarà l’ús eficient de l’energia procedent de fonts renovables i la gestió de la demanda en l’àmbit de l’edificació. Els criteris de rehabilitació energètica garantiran el manteniment i la millora de les condicions d’accessibilitat i usabilitat dels edificis i instal·lacions, fomentant la possibilitat de conjuminar tots dos tipus d’actuacions de rehabilitació en programes únics o almenys, alineats.

Mobilitat sense emisions i transport

Amb la perspectiva posada en 2050, les administració adoptaran mesures per a aconseguir un parc de turismes i vehicles comercials lleugers sense emissions directes de CO₂. a més, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquest tipus de vehicles vagen reduint les seues emissions. Es plantegen, així mateix, plans per a municipis de més de 50.000 habitants i territoris insulars, aplicats abans de 2023. El seu objectiu, introduir mesures que permeten reduir les emissions derivades de la mobilitat.

Instalació de punts de recàrrega elèctrica

El Codi Tècnic de l’Edificació establirà obligacions relatives a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicle elèctric en edificis de nova construcció i en intervencions en edificis existents. A partir de 2021, els qui ostenten la titularitat de les instal·lacions noves de subministrament de combustible i carburants a vehicles o que escometen una reforma en la seua instal·lació que requerisca una revisió del títol administratiu, independentment del volum anual agregat de vendes de gasolina i gasoil de la instal·lació, instal·laran almenys una infraestructura de recàrrega elèctrica de potència igual o superior a 50 kW en corrent continu, que haurà de prestar servei des de la posada en funcionament de la instal·lació o finalització de la reforma.

Mesures d’adaptació a l’efecte del canvi climàtic

La planificació i gestió territorial i urbanística, així com les intervencions en el mitjà urbà, l’edificació i les infraestructures de transport, a l’efecte de la seua adaptació a les repercussions del canvi climàtic, perseguiran, entre altres objectius, l’adequació de les noves instruccions de càlcul i disseny de l’edificació i les infraestructures de transport, així com l’adaptació progressiva de les instruccions ja aprovades, amb l’objectiu de disminuir les emissions.

Mesures de transició justa

La llei dictamina que el govern aprovarà cada cinc anys estratègies de transició justa, que inclouran continguts com els següents:

  • Identificació de col·lectius, sectors, empreses i territoris potencialment vulnerables al procés de transició a una economia baixa en emissions de carboni
  • Anàlisi de les oportunitats de creació d’activitat econòmica i ocupació vinculades a la transició energètica
  • Polítiques industrials, agràries i forestals, de recerca i desenvolupament, d’innovació, de promoció d’activitat econòmica i d’ocupació i formació ocupacional per a la transició justa.
  • Instruments per al seguiment del mercat de treball en el marc de la transició energètica mitjançant la participació dels agents socials, com en les taules de diàleg social.
  • El marc d’elaboració dels convenis de Transició Justa.

Recursos públics destinats a la lluita contra el canvi climàtic

S’estableix un percentatge mínim dels recursos públics per a contribuir amb els objectius marcats, d’acord amb la metodologia i terminis establits reglamentàriament. Aquests percentatges s’assenyalaran en els Pressupostos Generals de l’Estat. A més, els ingressos procedents de les subhastes de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle seran emprats per al compliment dels objectius en matèria de canvi climàtic i transició energètica.

Contratació pública

En la contractació pública s’incorporaran criteris mediambientals i de sostenibilitat energètica. A més, s’incorporaran criteris de reducció d’emissions i de petjada de carboni. El MITECO i el Ministeri d’Hisenda elaboraran, en el termini d’un any, un catàleg de prestacions en la contractació de les quals es tindran en compte els criteris de lluita contra el canvi climàtic.

A més, en les licitacions de redacció de projectes, de contractes d’obra o concessió d’obra, s’inclouran alguns criteris d’adjudicació sobre aquest tema, per a facilitar la cura del medi ambient i la sostenibilitat energètica.

Educació i capacitació front el canvi climàtic

S’impulsarà que l’educació espanyola prepare perfils destinats a professionals encarregats de la sostenibilitat mediambiental, el canvi climàtic i la transició energètica. D’altra banda, a nivell universitari, es procedirà a una revisió del tractament del canvi climàtic en els plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials en els quals resulte coherent conforme a les competències inherents a aquests.

Cooperació interadministrativa en matèria de canvi climàtic

A partir del 31 de desembre de 2021 les comunitats autònomes hauran d’informar en la Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic de tots els seus plans d’energia i clima en vigor. Aquests plans podran consistir en un document específic que reculla tant les mesures adoptades, com les mesures que prevegen adoptar, en matèria de canvi climàtic i transició energètica, coherents amb els objectius d’aquesta Llei.

Participació pública

Els plans, programes, estratègies, instruments i disposicions de caràcter general que s’adopten en la lluita contra al canvi climàtic i la transició energètica cap a una economia baixa en carboni es duran a terme sota fórmules obertes i canals accessibles que garantisquen la participació dels agents socials i econòmics interessats i del públic, en general, mitjançant els canals de comunicació, informació i difusió.

Consulta el resumen de FENIE de la Llei 7/2021 de Canvi Climàtic i Transició Energètica clicant ací.

 

FENIE FIECOV Colaboradores ASELEC Fenie Energía Generalitat Diputació de València IVACE U.E. Fundación Fenie Energía