fbpx

Aselec

06 Jul 2021

Circutor | Adequa la teua instal·lació per a evitar penalitzacions per consum de capacitiva

Des del passat 1 de juny de 2021 el sistema de penalització d’energia reactiva en la nostra factura elèctrica ha canviat. D’entrada, es quantifica el consum d’energia reactiva capacitiva en la factura elèctrica, mostrant el total del kvarC.h consumits durant el període 6, que correspon als dies laborables des de les 0.00 a les 08.00 a. m. i durant les 24 hores de dissabtes, diumenges i festius d’àmbit nacional.

Aquest consum d’energia capacitiva no suposarà un augment de cost ja que en la seua primera fase, es persegueix ampliar el termini per a aquells consumidors que encara no han adequat els seus actuals sistemes de compensació d’energia reactiva a aquestes noves penalitzacions, recalcant, en tot cas, la necessitat de realitzar aquestes adaptacions per a quan s’impute un cost al consum de capacitiva.

Com s’aplicaran les penalitzacions?

La penalització s’aplicarà de manera horària a tots els excessos de capacitiva que superen el límit d’un cos φ de 0,98 capacitiu. Expressat en percentatge, significa que de manera horària el consum de kvarC.h ha de ser inferior al 20% del consum de kW.h. Encara que, com hem comentat anteriorment, de moment no existeix cap cost, s’estima que el valor aplicat als excessos de capacitiva seran de 0,05 €/kvarC.h, anàleg als actualment imputats sobre els excessos d’energia reactiva inductiva.

Com em podria afectar la penalització per capacitiva?

El període P6 de tarifació correspon al voltant d’un 51% del total d’hores anuals. En aquest període, habitualment existirà un consum menor d’energia activa respecte a la resta de períodes, per tant, les possibilitats d’excedir el consum de kvarC.h permés són significativament elevades. Per consegüent, es farà encara més indispensable la necessitat d’una compensació d’energia reactiva més eficient i precisa, sent 100% necessari realitzar la mesura de corrent en les 3 fases de la instal·lació. A tall d’exemple, per a quantificar l’impacte que pot comportar aquesta penalització a futur, podem considerar que en una instal·lació amb un transformador de 630 kVA, un excés mitjà de tan sols 30 kvarC.h, suposaria una penalització de 552 € per al total de les aproximadament 368 h mensuals que comprén el període 6, per tant, al voltant de 6600 € a l’any.

Vegem altres exemples suposant una penalització de 0,05 €/kvarC.h:

Evita penalitzacions seleccionant correctament el regulador de reactiva del teu bateria de condensadors

Per a evitar aquesta nova penalització es fa totalment imprescindible que el regulador de la bateria de condensadors tinga la capacitat de treballar amb diferents cosinus de φ concordes a les necessitats de cada període, i, sobretot, que aquest regulador realitze la mesura tant de tensió com de corrent en les 3 fases, mantenint la màxima eficiència del sistema elèctric i garantint no incórrer en penalitzacions de manera tradicional, les bateries de condensadors s’han equipat amb un regulador que només mesura el corrent d’una fase, és a dir, només s’instal·la un transformador d’intensitat. Aquest transformador se sol col·locar en la fase que té un major consum, “la fase més carregada”.

Aquesta pràctica, quan no existien penalitzacions per excés de capacitiva òbviament proporcionava bons resultats, però amb la nova reglamentació, el risc de recàrrecs per aqueixos excessos és objectivament elevat.

Podem pensar que el fet que les bateries connecten condensadors trifàsics, és a dir, que no es connecten de manera monofàsica, implica que la mesura de la potència reactiva trifàsica real consumida o generada per la xarxa no és rellevant, però és precisament la combinació d’instal·lacions desequilibrades, situació real en la majoria dels casos, juntament amb la compensació de reactiva basada en la connexió de condensadors trifàsics, la qual cosa fa imprescindible aquesta mesura real trifàsica, igual que la realitza el comptador de la companyia elèctrica.

Vegem el següent exemple d’una possible instalació existent:

Instalació equipada amb:

  • Transformador de potència de 800 kVA / 25 kV-0,42 kV / ucc = 5,4 %
  • Sense compensació fixa a l’eixida del trafo
  • Bateria autom+atica de 330 kvar / 400 VCA, composta per: (30 + 5 x 60 kvar) regulats.
  • Regulador de la bateria automàtica, mesurada solament en una fase, i amb cos phi objectiu programat= 1
  • Consumomensual promedi del periode 6 (nocturn 0-8 h, caps de setmana i festius) aproximadament durant 368 h mitjana mensual:

  • El transformador de corrent està instal·lat en la fase L3, com s’ha comentat, la de major consum. En aquestes condicions, el regulador determina que per a aproximar-se, per excés o defecte, al cos phi objectiu de 1, ha de connectar (3 x 25 kvar = 75 kvar), connectant així la combinació més pròxima: 90 kvar (30 + 60 kvar).
  • En mesurar només la fase L3, el cos phi que el regulador mesura malgrat connectar aquests 90 kvarC serà de 0,99 C, per tant, considera que la instal·lació està perfectament compensada.
  • No obstant això la connexió d’aquests 90 kvarC de manera trifàsica suposa realment 30 *kvarC per fase. Per consegüent, la situació real és la següent:

La solució

La conclusió irrefutable de l’exemple analitzat és que davant el nou marc legislatiu vs a la penalització per energia reactiva, tota solució sempre ha de passar per equipar les bateries de condensadors amb reguladors capaços de mesurar l’energia reactiva consumida per les 3 fases, exactament igual a com ho realitza el comptador de companyia, i valorar la automatització del condensador fix, dotant-lo d’un sistema de connexió-desconnexió segons període.
Tot això controlat per el sistema anti-capacitiva que CIRCUTOR ha desenvolupat sobre la base de la seua gamma de bateries OPTIM P&P i el seu potent regulador Computer SMART III. Una altra opció viable és la utilització de el compensador estàtic de reactiva SVGm, el qual no necessita regulador ja que disposa d’un sistema de control basat en electrònica de potència que ens permet programar un cosinus de φ objectiu, que configurant-ho amb un valor pròxim 1, evitarem penalitzacions tant per reactiva inductiva com capacitiva.

Evita penalitzacions de reactiva amb la major eficiència mitjançant el nou *SVGm

Desitge conèixer més sobre SVGm.

FENIEFIECOV Colaboradores ASELEC Fenie Energía Generalitat Diputació de València IVACE U.E.